فروش IBM : tag

افزایش فروش IBM

پس از گزارش کاهش فروش برای 22 دوره متوالی (حدود پنج و نیم سال) Big Blueافزایش درآمد را با یک حاشیه بسیار باریک گزارش کرد . فروش این شرکت در سه‌ماهه آخ ...

2018-Jan-22
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم