لکنت زبان : tag

لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان چیست؟ لکنت زبان نوعی اختلال گفتار است که مشکلاتی را در برقراری ارتباط با سرعت مناسب و به طور پیوسته و روان ایجاد می نماید. در واقع لکنت عبا ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
لیلا اسماعیلیگفتاردرمان