لیزر : tag

روشهای از بین بردن جوش صورت

تغییرات هورمونی می‌تواند باعث بدتر شدن وضعیت جوش‌ها شود. سراسر پوست شما توسط غدد چربی‌ساز که ماده‌ای به نام سبوم تولید می‌کنند، پوشیده شده است. سبوم ی ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد