لینکدین : tag

50 شرکت برتر لینکدین

شبکه اجتماعی لینکدین فهرست اسامی ۵۰ شرکت برتر سال ۲۰۱۸ در آمریکا را اعلام کرد. لینکدین این فهرست را براساس فعالیت بیش از ۵۴۰ میلیون عضو این شبکه اج ...

2018-Apr-15
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک