مثلثات،ریاضی : tag

فرمول های پایه ای مثلثات

سلام دوستان عزیزمهمان طور که می دانید sinxو cosxو tgxو cotx مفاهیم پایه مثلثات هستند. این نسبت ها در مثلث قائم الزاویه تعریف می شوند مثلا sinxبرابر ضل ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی