مثلثات ،کنکور،ریاضی،sinxوcosxو تابع، : tag

شکل توابع مثلثاتی

سلام دوستان عزیزمدر این پست شکل تابع sinxو cosxبررسی می نماییم.sinx وcosxتابعی بین ۱-و۱ است و تابع های متناوبی با دوره تناوب دوپی هستند. یعنی هر عدد ب ...

2018-Feb-02
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی