مدیریت : tag

مهندس کیست

مهندس کیست؟؟ مهندس در معنای لغوی، به کسی گفته می شود که علم هندسه را خوب بداند. در کل، مهندس در اکثر کتاب های مرجع جهان به كسي ... ...

2018-Feb-27