مدیریت ارتباط با مشتریان : tag

پیش بینی فروش

پیش بینی فروش، پیش بینی می‌ کند که یک فرد، تیم فروش یا سازمان در مدت زمان مشخص چقدر می تواند فروش داشته باشد. ...

2018-Aug-05