مردان : tag

ناباروری مردان از تشخیص تا درمان

وقتی زوجی بدون جلوگیری با هم رابطه زناشویی دارند و بعد از یک سال خانم باردار نمی شود لازم است از نظر ناباروری بررسی شوند. بعد از معاینه بالینی از مرد ...

2018-Mar-03
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد