معشوق : tag

عشق چیست

عشق چیست: اگر بخواهیم درباره عشق مطلبی بنویسیم که تمامی جنبه های عشق را در بر گیرد شاید صدها کتاب بتوان درباره عشق نوشت، چرا که عشق معنای ثابتی ندارد ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
مجید نورینویسنده