موفقیت،ریاضی،احتمال،ترکیبیات : tag

فرمول های مهم ترکیبیات

سلام دوستان عزیزمیکی از بحث های کلیدی ریاضیات ترکیبیات می باشد، که در بحث احتمال کاربرد زیادی دارد. من تعدادی از فرمول های ترکیبیات را برایتان گذاشته ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی