ناشتا : tag

آزمایش قند خون ناشتا (FBS)

منظور از لفظ ناشتا این است که به مدت10-12 ساعت از خوردن غذا و مایعات­، البته به غیر از آب خودداری کنید. پس از این ناشتایی یک آزمایش متابولیسم کربوهیدر ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد