ناقص- الخلقه : tag

ناقص الخلقه ها

 ناقص الخلقه ها باسلام و خداقوت :  جواب این موضوع را باید به کسی داد که خداوند را باور دارد وگرنه نباید گفت چونکه مثل این است که کسی ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
محب سیدالشهداء عارشد الهیات