نویسنده : tag

زاییده و زاينده

آخرین باری که موضوعی را برای نوشتن درباره اش انتخاب کرده ام ولی به هزار و یک دلیل و چه بسا تنها به یک دلیل درباره اش نوشته ام، همین دیروز بوده است. ال ...

2018-Oct-12
Profile Avatar
احمدرضا سلیمانیتولید کننده ی محتوا