هوشمند : tag

بهتربن خودروهای خودران

ما رد دورانی زندگی می کنیم که علم هر روزه پیشرفت می کند و بشر به دستاوردها و تکنولوژی های بیشتری دست پیدا می کند.پیشرفت چشمگیر علم و دانش موجب شده تا ...

2018-May-10
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک