واتس آپ : tag

بازگشت واتس آپ!!

محدودیت زمانی در واتس آپ برداشته شد. این حذف محدودیت برای بسیاری از کاربران جذاب و مهم تلقی می شود. به نظر می رسد واتس آپ تصمیم گرفته برای افزایش اقب ...

2018-Mar-14
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک