وهابیت : tag

آشنایی با فرقه وهابیت

وهابیت یک فرقه از اسلام است که فقط نماد اسلامی دارد ولی در باطن پیرو خواسته ها و تعبیرات خود از روش و سنت پیامبر است افرادی که عقل را برای هدایت بشر ن ...

2018-Sep-23
Profile Avatar
سولماز اسدیتایپ و نگارش متن و شعر و البته زبان انگلیسی و ترکی