پیام رسان : tag

دوران بدون تلگرام

در روزهای ابتدایی که شایعه فیلترینگ تلگرام از همه جا به صورت رسمی و غیر رسمی به گوش می رسید شاید کمتر کسی فکر می کرد که این اقدام با توجه به گستردگی و ...

2018-May-05
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک

عاقبت تلگرام

تلگرام گسترده ترین پیام رسان در داخل است به نحوی که کاربران فراوانی دارد و محبوبیت چشمگیری نیز کسب کرده و اغلب ایرانی ها یک نسخه از تلگرام را برروی گو ...

2018-May-05
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک