کره : tag

زمین کروی نیست؟!

دنیای ما همواره پر بوده از سوالاتی که بدنبال پاسخ آن ها بوده ایم. برخی ها بر این باورند که خود سوال، سوال برانگیز است و همچنین م هنوز بر روی برخی از ...

2018-Apr-09