کمبود ید : tag

آزمایش ید ادرار

يكي از مواد مورد نياز بدن براي سالم زيستن است و بايد به طور روزانه مصرف شود.نمک يددار مهم‌ترين منبع يد دريافتی در ايران است و از سال ها قبل کمبود ید و ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

آزمایش ید ادرار

يكي از مواد مورد نياز بدن براي سالم زيستن است و بايد به طور روزانه مصرف شود.نمک يددار مهم‌ترين منبع يد دريافتی در ايران است و از سال ها قبل کمبود ید و ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد