کنکور : tag

فرمول کلی دایره

سلام دوستان عزیزمدر این پست فرمول کلی دایره به مرکز (a,b)و شعاع rآورده ام ، تنها چیزی که در نوشتن معادله دایره مهم است دانستن مرکزو شعاع  آن و دا ...

2018-Jan-30
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی

نسبت های مثلثاتی مهم

سلام دوستان عزیزمیکی از فرمول های مهم مثلثات که در امتحانات ریاضی و فیزیک و کنکور کاربرد دارد ،نسبت های مثلثاتی زوایای مهم است. حتما نسبت مثلثاتی زوای ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی

فرمول های پایه ای مثلثات

سلام دوستان عزیزمهمان طور که می دانید sinxو cosxو tgxو cotx مفاهیم پایه مثلثات هستند. این نسبت ها در مثلث قائم الزاویه تعریف می شوند مثلا sinxبرابر ضل ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی

تعریف احتمال در ریاضی

سلام دوستان عزیزمیکی از مفاهیم پایه ای که در زندگی روزمره بسیار پرکاربرد است مفهوم  احتمال است،مثلا بارها شنیده ایم به احتمال ۸۰ درصد امروز باران ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی

فرمول های مهم مثلثات

سلام دوستان عزیزمیکی از مسائلی پایه ای در ریاضیات که جایگاه بسزایی در حل مسائل دارد ،بحث مثلثات است،به دوستان عزیزم توصیه می کنم؛فرمول های مثلثات را ح ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی