گفتاردرمانی : tag

لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان چیست؟ لکنت زبان نوعی اختلال گفتار است که مشکلاتی را در برقراری ارتباط با سرعت مناسب و به طور پیوسته و روان ایجاد می نماید. در واقع لکنت عبا ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
لیلا اسماعیلیگفتاردرمان

اختلالات یادگیری

کند ذهنی یا اختلالات یادگیری؟ کودک من کندذهن است یا در یادگیری مشکل دارد ؟ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﻬﺎرت  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
لیلا اسماعیلیگفتاردرمان