12 سرسخت : tag

نقد فیلم strong12

نقد فیلم strong12برخی آن را "قبرستان امپراطوری" می نامند.سرزمینی خشک و کوهستانی و ناهموار که افغانستان نام دارد.همین سرزمین بود که امپراطوری بریتانیا ...

2018-Jan-22