ICO : tag

پایان حباب بیت کوین

روز جمعه تنظیم‌کننده‌های ژاپنی به‌طور ناگهانی وارد دفاتر Coincheck شدند زیرا یک مبادله ارزی صورت گرفته بود که می‌توانست بزرگ‌ترین رویداد بانکی در تاری ...

2018-Feb-05
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم