QLC NAND : tag

استفاده از QLC 3D NAND متراکم

فلش‌های Quad-level-cell (QLC) NAND در سال جاری توسط چندین شرکت تولیدشده است . اگر شما سال 2017 را با ناامیدی به خاطر قیمت‌های بالای SSDs سپری کرده باش ...

2018-Jan-17
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم