Subnautica : tag

بررسی بازی Subnautica

دهه ها از ترس فرهنگی ما از اقیانوس و آب های عمیق می گذشت که کم کم با آمدن برخی بازی ها از این ترس بسیار کاسته شد. این بازی شخص اول که وظیفه شما زنده م ...

2018-Feb-05