Uncharted : tag

بررسی Uncharted: The Lost Legacy

هیچ راهی برای برای انکار این مسئله که The Lost Legacy اکثرا با حالت داستانی خود و قطعا در مقایسه با نسخه های دیگر این بازی بارها می تواند حس تکراری بو ...

2018-Jan-28