پلی بک حمید هیراد; وقتی حمید هیراد فراموش می کند که آهنگ تموم نشده !