وقتی مدیرعامل علی بابا از شکست های پی در پی خودش صحبت میکنه