تحقیر ایلول توسط سرکان در غنچه های زخمی ; سکانسی که سرکان ایلول رو تحقیر میکنه