مصاحبه فردوسی پور با محسن تنابنده ، نقی معمولی ; نود