مراسم ازدواج پرنس هری و مگان مارکل ; ظهر روز 29 اردیبهشت مراسم ازدواج سلطنتی پرنس هری ،شاهزاده انگلیس و مگان مارکل بازیکر آمریکایی برگزار شد .در این مراسم چهره های مشهوری نیز شرکت کردند.