تشویق ایستاده برای صندلی خالی جعفر پناهی در جشنواره کن ; حاضران در سالن نمایش فیلم سه رخ در کاخ جشنواره کن ایستاده برای صندلی خالی جعفر پناهی دست زدند.