سال ها منتظر سیصد و اندی مرد است... آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم.