آذری جهرمی: در شبکه های اجتماعی مردم انتخاب می کنند ;