افسانه پاکرو: به خاطر کیارستمی دیگر نتوانستم در سینما کار کنم ; افسانه پاکرو آخرین بازیگری که با عباس کیارستمی همکاری کرده است در گفت و گو با کافه تماشا از خاطرات همکاری با این سینماگر بزرک و فقید گفت.