انتشار تیزر به وقت خماری ; با حضور الناز حبیبی و هومن برق نورد