اکران مردمی فیلم مرداد - مهتاب کرامتی ; ورود مهتاب کرامتی در پردیس مگامال