ویدیویی از نسرین نجفی ، عامل تیراندازی در ساختمان یوتیوب