مزرعه موز مراحلی که در مزرعه موز طی میشود در ویدیوی زیر نشان داده شده است.