قضیه تالیدومید چه بود؟ سالها پیش یکی از شرکت های داروسازی ابرقدرت، بدون انجام تحقیقات کافی، دارویی رو که مسکن بوده و برای سردرد اسفتفاده میشه وارد بازار میکنه. چند سال بعد صداش در میاد که گویا دارو برای خانم های باردار مضر بوده و باعث نقص عضو کودکان شده. مدیر شرکت هیچ گاه از قربانیان حادثه تالیدومید عذرخواهی نکرد!