سردرگمی کاربران در مورد اپلیکیشن های داخلی ; ویدیو