اکران مردمی فیلم مرداد - رعنا آزادی ; ورود رعنا آزادی ور در پردیس مگامال