نظر مردم درباره شلواره پاره ; مجری از مردم مصاحبه میکنه که شلوار پاره می پوشی یا نه