کنایه رشیدپور به گران شدن خودرو بدون افزایش کیفیت ; برنامه حالا خورشید