توضیحات و دلایل استفاده از پیام رسان داخلی ; ویدیو