مصاحبه با شبنم قلی خانی ; دلایل حضور کمرنگ شبنم قلى خانى در سینما در گفتگو با محمدرضا مقدسیان را می بینید