صحبت های متین ستوده در مورد قاسم افشار (گوینده) ; وقتی متین ستوده احساسی میشه