رامینا ترابی از مدل شدن می گوید ; رامینا ترابی در برنامه ژمد از داستان مدل شدن خود می گوید