دیرین دیرین و خوانندگی ... ته خنده .. انصافا قشنگ تر شده کاراشون